Pravo na upis na studijske programe osnovnih i master akademskih studija Visoke škole  imaju lica koja ispune uslove utvrđene Zakonom, Statutom Visoke škole i Pravilnicima o upisu studenata na studije prvog i drugog stepena.

 

Upis na osnovne akademske studije

U prvu godinu studija prvog stepena Visoke škole  može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Redosled kandidata za upis u prvu godinu utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na prijemnom ispitu.

 

Pravo na upis stiče kandidat koji je na rang listi rangiran u okviru broja studenata utvrđenog odlukom organa Visoke škole i odobrenom broju studenata na studijskom programu datom u dozvoli za rad.

 

Kandidat za upis na studijski program može osvojiti ukupno najviše 100 bodova i to po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i po osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu. Prijemni ispit se polaže iz oblasti ekonomskih nauka koje se izučavaju u srednjim školama.

Opšti uspeh kandidata iz srednje škole izračunava se na osnovu sabiranja prosečnih ocena svih predmeta u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu, pomnoženih sa 2 (dva). U ukupnom zbiru školski uspeh se vrednuje do 40% bodova, a može biti u rasponu između 16 i 40 bodova.

Uspeh na prijemnom ispitu vrednuje se do 60% bodova, odnosno od 0-60 bodova. Kandidat mora osvojiti najmanje 51% bodova na kvalifikacionom ispitu, odnosno najmanje 30,6 bodova.

 

Kandidat koji je ostvario pravo na upis, pored podnetih kopija dokumenta, podnosi:

• Izvod iz matične knjige rođenih

• Svedočanstva svih razreda završene četvorogodišnje srednje škole

• Diploma o završenom maturskom ispitu (overene fotokopije, originali na uvid)

• dve fotografije

• fotokopija lične karte

 

Kandidat koji je stekao pravo upisa, a ne upiše se u za to predviđenom roku, gubi pravo na upis.

 

Student koji se upiše zaključuje sa Visokom školom Ugovor o studiranju, kojim su utvrđena  međusobna prava i obaveze, kao i visina školarine  i način njenog plaćanja.  

 

 

Za više detalja videti Pravilnik o upisu studenata na studije prvog stepena  


Upis na master  akademske studije

Pravo prijave na konkurs za upis na  master akademske studije  imaju  studenti sa završenim osnovnim akademskim studijama Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo u Beogradu, i ostvarenim najmanje 180  ESPB bodova  i istim brojem bodova na  nekoj od srodnih visokih škola.

 

Pravo prijave na konkurs ima i lice koje je završilo četvorogodišnje akademske studije i steklo 240 ESPB bodova.  

Studenti koji imaju završene osnovne strukovne studije, nemaju pravo direktnog upisa na diplomske akademske  studije.

Kandidat se prijavljuje na konkurs i tom prilikom podnosi i predaje Studentskoj službi sledeća dokumenata:

• prijavni list, 

• fotokopije stečenih diploma na prethodnim nivoima akademskih studija, a originale na uvid, 

• fotokopije dodatka diplome ili uverenja o položenim ispitima i potvrde o srednjoj oceni, a originale na uvid, 

• dokaz o uplati naknade za prijavu na konkurs i 

• po potrebi i druge dokaze. 

 

Kandidat za upis na studijski program polaže prijemni ispit. Kandidat koji je osnovne studije završio na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo u Beogradu oslobađa se polaganja prijemnog ispita. Kandidat koji je osnovne studije završio na drugom fakultetu ili visokoj školi, za prijemni ispit polaže Preduzetništvo i Menadžment. Ukoliko je kandidat na osnovnim studijama položio srodan predmet, oslobađa se polaganja prijemnog ispita, o ćemu odlučuje direktor.

 

Za upis na studijski program utvrđuje se redosled - rang lista kandidata.

Redosled – rang lista kandidata za upis utvrđuje se primenom sledećih merila: 

1) prosečna ocena u toku prethodnih studija pomnožena sa dva, ako je kandidat osnovne studije završio na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo; 

2)  zbir prosečne ocene u toku prethodnih studija  i ocene sa prijemnog ispita ako je kandidat osnovne studije završio na drugim visokoškolskim ustanovama na srodnom studijskom programu, odnosno ako je kandidat polagao jedan predmet na prijemnom ispitu; 

3) zbir prosečne ocene u toku prethodnih studija i prosečne ocene sa prijemnog ispita, ako je kandidat osnovne studije završio na nesrodnom studijskom programu, odnosno ako je kandidat polagao dva predmeta na prijemnom ispitu.

 

Kandidat koji je ostvario pravo na upis mora se upisati najkasnije do isteka dve  sedmice od dana isticanja rang liste. 

Za više detalja videti Pravilnik o upisu studenata na master studije