Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo za školsku 2020/2021. godinu vrši

U P I S


U PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA


410 samofinansirajućih studenata u sedištu Škole u Beogradu, i to na studijske programe:

 

POSLOVNA EKONOMIJA I PREDUZETNIŠTVO (180 ESPB) - 100 studenata

FINANSIJE, BANKARSTVO I OSIGURANjE (240 ESPB) - 200 studenata

PRAVO (240 ESPB) - 30 studenata

POSLOVNA EKONOMIJA I PREDUZETNIŠTVO (180 ESPB) - STUDIJE NA DALjINU - 80 studenata

 

30 samofinansirajućih studenata u Visokoškolskoj jedinici van sedišta ustanove u Jagodini, i to na studijski program:

POSLOVNA EKONOMIJA I PREDUZETNIŠTVO (180 ESPB)

 

30 samofinansirajućih studenata u Visokoškolskoj jedinici van sedišta ustanove u Loznici, i to na studijski program:

POSLOVNA EKONOMIJA I PREDUZETNIŠTVO (180 ESPB)

 

30 samofinansirajućih studenata u Visokoškolskoj jedinici van sedišta ustanove u Čačku, i to na studijski program:

POSLOVNA EKONOMIJA I PREDUZETNIŠTVO (180 ESPB)


Godišnja školarina za osnovne akademske studije iznosi 1.000,00 EUR u dinar- skoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja. Plaćanje se može vršiti i u 10 mesečnih  rata.

 

USLOVI KONKURSA:
Pravo učešća na konkursu za upis u prvu godinu studija imaju kandidati sa predhod- no stečenim srednjim obrazovanjem u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju.

 

MERILA ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA KANDIDATA:
opšti uspeh u srednjem obrazovanju (maksimum 40 bodova) prijemni ispit (maksi- mum 60 bodova).

 

POSTUPAK SPROVOĐENjA KONKURSA
Redosled: rangiranje kandidata utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju u četvorogodišnjem trajanju, uspeha na maturi i rezultata ispita za proveru znanja.

Podnošenje dokumenata na konkurs do 29.06.2020. god. svakog radnog dana od 10 do 17 časova

Prijemni ispit 6.7.2020. god. sa početkom u 15 časova, a prema rasporedu koji će biti istaknut na oglasnoj tabli i sajtu škole

Objavljivanje rang liste 8.7.2020. god. u 12 časova na oglasnoj tabli i sajtu škole

Upis primljenih kandidata je od 10.07.2020. god. od 10 do17 časova.

 

NAČIN I ROKOVI PODNOŠENjA ŽALBE NA UTVRĐENI REDOSLED

Lice koje konkuriše za upis ima pravo na žalbu na utvrđeni redosled kandidata.
Žalba se u pisanom obliku podnosi direktoru, preko sekretarijata škole, u roku od 48 časova od objavljivanja rang liste kandidata.
Direktor donosi rešenje po žalbi u roku od 24 sata po prijemu žalbe.
Nakon odlučivanja direktora po žalbama škola utvrđuje i objavljuje konačnu rang listu.

 

PRAVO NA UPIS
Konačna rang lista je osnov za upis kandidata.

 

DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS:
Kandidati prilikom podnošenja prijave na konkurs dostavljaju sledeća dokumenta:

 

 • overene fotokopije svedočanstva svih razreda završene srednje škole,
 • overenu fotokopiju diplome o položenom završnom-maturskom ispitu,
 • fotokopiju lične karte,
 • dve fotografije formata 3,5h4,5 cm,
 • original izvod iz matične knjige rođenih ili overenu fotokopiju,
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita od 2.500,00 din. (uplata se vrši na blagajni škole ili na tekući račun).


U P I S

 

U PRVU GODINU MASTER AKADEMSKIH STUDIJA


320 samofinansirajućih studenata u sedištu Škole u Beogradu, i to na studijske programe:

 

POSLOVNA EKONOMIJA I PREDUZETNIŠTVO (120 ESPB) - 100 studenata
FINANSIJE, BANKARSTVO I OSIGURANjE (60 ESPB) - 200 studenata
POSLOVNA EKONOMIJA I PREDUZETNIŠTVO (120 ESPB) - STUDIJE NA DALjINU- 20 studenata


Godišnja školarina za master studije iznosi 1.300,00   EUR u dinarskoj pro- tivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.

Plaćanje se može vršiti i u 10 mesečnih rata.

 

USLOVI KONKURSA:
Pravo učešća na konkursu za upis u prvu godinu master akademskih studija na stu- dijski program Poslovna ekonomija i preduzetništvo imaju kandidati koji su zavr- šili osnovne akademske studije i ostvarili 180 ESPB bodova a na studijski pro- gram Finansije, bankarstvo i osiguranje imaju kandidati koji su završili osnovne akademske studije i ostvarili 240 ESPB bodova.

 

DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS:
Kandidati prilikom podnošenja prijave na konkurs dostavljaju sledeća dokumenta:

 

 • overenu fotokopiju diplome osnovnih akademskih studija
 • fotokopiju lične karte
 • original izvod iz matične knjige rođenih ili overenu fotokopiju
 • dve fotografije formata 3,5h4,5 cm
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita. (uplata se vrši na blagajni škole ili na tekući račun).


Sve druge informacije o konkursu i Školi mogu se dobiti na broj telefona 011/2762-194, kao i u prostorijama Škole, Ul. Mitropolita Petra 8, Beograd

Dokument konkursa za upis preuzmite OVDE.